Algemene voorwaarden v.o.f. Wijnkoperij Au Paradis

Artikel 1: Toepasbaarheid van deze voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en levering tussen u als koper (in de ruimste zin des woord) en v.o.f. Wijnkoperij Au Paradis (hierna te noemen: Wijnkoperij Au Paradis) gevestigd te Amsterdam.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op verzoek verzenden wij u een schriftelijk exemplaar van onze Algemene Voorwaarden. Dit verzoek kunt u per email bij ons indienen via info@au-paradis.nl.           

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten

Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van Wijnkoperij Au Paradis zijn geheel vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld, en gelden op basis van beschikbaarheid van de genoemde wijnen.

Indien een offerte geen acceptatietermijn vermeldt, vervalt zij na verloop van een maand na toezending en kunnen daar verder geen rechten meer aan worden ontleend door koper.

Artikel 3: Totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie en/of bevestiging door Wijnkoperij Au Paradis van de geplaatste order. Indien de order niet op andere wijze is bevestigd, geldt de factuur als orderbevestiging.

Artikel 4: Prijzen en kortingen

De door Wijnkoperij Au Paradis gehanteerde prijzen zijn "af magazijn". Wijnkoperij Au Paradis heeft het recht om de overeengekomen prijzen te verhogen. Wijnkoperij Au Paradis deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mee. Koper heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen acht dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

Artikel 5: Betaling

Tenzij anders vermeld is, verstrijkt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan rente verschuldigd.

Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper.

Wijnkoperij Au Paradis heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de oudst verschuldigde hoofdsom(men) en de lopende rente.

Eventuele tegenvorderingen van koper of enige met koper verbonden onderneming op Wijnkoperij Au Paradis, mogen niet met vorderingen van Wijnkoperij Au Paradis worden verrekend.

Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag is koper gehouden om het verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag voldoen.

Wijnkoperij Au Paradis mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.

Indien koper zich niet aan enige bepaling van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van Wijnkoperij Au Paradis op koper direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Koper moet op elk door Wijnkoperij Au Paradis gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens Wijnkoperij Au Paradis.

Artikel 6: Levering

Het risico van de wijnen gaat over op het moment dat zij zijn geleverd aan koper;

Levering van de wijnen geschiedt op het door koper aangegeven afleveradres of tot zover als het door Wijnkoperij Au Paradis gekozen vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen;

Indien koper de wijnen niet in ontvangst neemt wegens afwezigheid, danwel weigert de wijnen in ontvangst te nemen, danwel verzuimt de wijnen op te halen bij het ophaalpunt dat de vervoerder gebruikt, komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van koper. Het risico van de wijnen gaat desalniettemin op dat moment over op de koper;

Levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres;

Koper zal zonodig voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de wijnen;

Alle overeengekomen levertijden zijn streeftijden en gelden niet als fatale termijn, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

Wijnkoperij Au Paradis mag wijnen in deelpartijen leveren.

Wijnkoperij Au Paradis is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van de overschrijding van (indien deze is afgesproken) de levertijd.

Artikel 7: Garantie en Reclame

De door Wijnkoperij Au Paradis te leveren wijnen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Deze garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de wijnen hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen door koper, in het geval van consumentenkoop binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Wijnkoperij Au Paradis te worden gemeld. Voor koper, niet zijnde een consument, geldt voor zichtbare gebreken een klachttermijn van 10 dagen na levering. Voor niet zichtbare gebreken geldt een klachttermijn van 10 dagen na constatering ervan. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Wijnkoperij Au Paradis in staat is adequaat te reageren. De koper dient Wijnkoperij Au Paradis in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

In afwijking van het vorengaande moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de wijnen ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan Wijnkoperij Au Paradis zenden.

Indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag door de koper en / of door derden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze, vervalt iedere aanspraak jegens Wijnkoperij Au Paradis als gevolg van het geconstateerde gebrek.

Indien koper de wijnen heeft doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding.

Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

Indien Wijnkoperij Au Paradis een klacht gegrond bevindt, zal Wijnkoperij Au Paradis naar eigen keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken wijnen betalen, hetzij de betrokken wijnen gratis vervangen.

Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Retourzending van geleverde wijnen kan alleen franco geschieden voor risico van koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van Wijnkoperij Au Paradis. Au Paradis heeft alsdan het recht de werkelijke verzendkosten, inclusief btw, af te trekken van betaalde factuur danwel in rekening te brengen bij koper. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de Wijnkoperij Au Paradis gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Wijnkoperij Au Paradis daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Alle wijnen blijven na levering eigendom van Wijnkoperij Au Paradis, totdat koper aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan jegens Wijnkoperij Au Paradis uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en Wijnkoperij Au Paradis dan wel de betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.

Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen de wijnen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de wijnen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

Koper moet Wijnkoperij Au Paradis meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder Wijnkoperij Au Paradiss eigendomsvoorbehoud vallende wijnen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen.

Koper geeft aan Wijnkoperij Au Paradis toestemming om te allen tijde de ruimte(n), waar zich de wijnen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de wijnen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.

Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende wijnen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico's verzekeren.

Artikel 9: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden

Wijnkoperij Au Paradis mag de levering van de wijnen zonder tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn uitstellen in geval van overmacht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan werknemersacties van welke aard ook, (weg) blokkades, tekortschieten van door Wijnkoperij Au Paradis ingeschakelde derden, plotselinge bedrijfsstoornissen, plotseling excessieve ziekte van personeel, niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen, overheidsvoorschriften, weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege, bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden, brand, extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm), overstroming of anderszins onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het Wijnkoperij Au Paradis onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren.   

 Partijen mogen bij voortduring van de overmachtsituatie de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

Wijnkoperij Au Paradis zal met betrekking tot het organiseren van cursussen en proeverijen, indien deze door onvoorziene omstandigheden/ overmacht geen doorgang kunnen vinden, inmiddels betaalde factuurbedragen aan de betrokkenen restitueren.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van Wijnkoperij Au Paradis

De aansprakelijkheid van Wijnkoperij Au Paradis is uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Wijnkoperij Au Paradis is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Koper vrijwaart Wijnkoperij Au Paradis ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door Wijnkoperij Au Paradis aan koper geleverde wijnen.

Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v. zal Wijnkoperij Au Paradis de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij Wijnkoperij Au Paradis als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.

Ondanks de permanente zorg en aandacht die Wijnkoperij Au Paradis besteedt aan de samenstelling van haar website (sociale media berichten hierbij inbegrepen), kan Wijnkoperij Au Paradis op geen enkele wijze instaan noch enig garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wijnkoperij Au Paradis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Artikel 11: Verjaringstermijnen

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Wijnkoperij Au Paradis en de door Wijnkoperij Au Paradis bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden één jaar. De termijn van één jaar is in het geval van consumentenkoop niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de koper Wijnkoperij Au Paradis van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 12: Wijze van verhandeling

Koper mag de wijnen uitsluitend in originele, van Wijnkoperij Au Paradis afkomstige, verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen.

Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten gunste van Wijnkoperij Au Paradis een direct opeisbare boete bij wijze van voorschot op de schade van Wijnkoperij Au Paradis van € 5.000,00. Met het oog daarop behoeft Wijnkoperij Au Paradis koper niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft Wijnkoperij Au Paradis recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomst(en) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden..

Artikel 13: Overeenkomsten op afstand, webwinkel en leeftijdscontrole

Als de overeenkomst tussen koper en Wijnkoperij Au Paradis valt aan te merken als een overeenkomst op afstand of “internet-aankoop”, heeft de koper gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de wijn het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Teneinde de overeenkomst te ontbinden dient koper hiervan binnen voornoemde termijn melding te maken bij Wijnkoperij Au Paradis, via info@au-paradis.nl.

De koper dient de ontvangen wijnen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontbinding terug te hebben gezonden naar de Tichelstraat 25-HS (1015 KR) Amsterdam.

Om als koper te kunnen bewijzen dat de geleverde wijnen tijdig – uiterlijk vijf werkdagen na de ontbinding – zijn teruggestuurd, dient koper ervoor te zorgen dat hij in het bezit is van een bewijs van ter postbezorging.

Het terugzenden van de geleverde wijnen komt geheel voor rekening en risico van koper. Ingeval van terugzenden dienen de wijnen in dezelfde staat als waarin zij zijn is afgeleverd, namelijk ongebruikt en onbeschadigd, in de originele en complete verpakking en verpakkingsmaterialen, inclusief de originele pakbon, geretourneerd te worden.

Voor verkopen aan consumenten/bedrijven via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand. Wijnkoperij Au Paradis verstrekt en verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar. Bij een bestelling van alcoholische dranken, bevestigt de klant met het plaatsen van een bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de koop van deze producten. De klant neemt tevens de verplichting op zich dat alleen hij, of een door hem daartoe gemachtigde persoon die ook de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt, de bestelling in ontvangst neemt. Op verzoek van Wijnkoperij Au Paradis verplicht de klant zich eventuele schriftelijke stukken die het bovengenoemde bewijzen binnen 24 uur na het moment van het verzoek aan Wijnkoperij Au Paradis te overleggen.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Wijnkoperij Au Paradis internetsite waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Wijnkoperij Au Paradis. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van Wijnkoperij Au Paradis, de op de Wijnkoperij Au Paradis website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

Artikel 15: Nietigheid, vernietigbaarheid

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen Wijnkoperij Au Paradis en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst(en) tussen Wijnkoperij Au Paradis en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

Tenzij Wijnkoperij Au Paradis ervoor kiest de koper te dagvaarden voor diens woonplaats is uitsluitend de rechter te Amsterdam bevoegd. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 17: Gerechtelijke en andere kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Wijnkoperij Au Paradis redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Wijnkoperij Au Paradis echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 18. Klachten

Indien u danwel koper, in het algemeen, een klacht heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@au-paradis.nl. Per e-mail kunt u in beginsel binnen 48 uur een antwoord van ons verwachten.

Om verder te gaan moet je 18 jaar of ouder zijn.
Door op “Ja” te klikken verklaar je 18 jaar of ouder te zijn